හපුවල ඉඩමක් විකිනීමට ඇත/Land for sale in Hapuwala

SaleFree Member

950,000.00 LKR

Description

දියතිලක කෝරළේ, උඩහේවාහැට,නුවරඑළිය දිස්ති‍‍‍රික්කයේ හපුවල පිහිටි පර්චස් 120 ඉඩම් කොටස විකිනීමට ඇත.
සම්පූර්න ඉඩම ලක්‍ෂ 950000.
මනරම් පරිසරයක පිහිටි වගාවට හෝ පදිංචියට සුදුසු ඉඩම.

 

 

Land in the nuwaraeliya district, diyathilaka korale, udahewahata(hanguranketha area)

Full price of the Land 950000.

120 perches land. 

Good for residential and agriculture.

Calm location.

To sale immediately 

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Land Agricultural,Residential
Land Area 120 perches

Ad details

Ad ID : 18906
1 month, 15 days ago

Advertiser details

Lalitha (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.