තලවතුගොඩ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් බදු දීමට

RentFree Member

Description

කොට්ටාව බොරැල්ල 174 ප්‍රධාන මාර්ගයේ තලවතුගොඩ නගරයේ ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක පලමු මහලේ වර්ග අඩි 250 ක ව්‍යාපාරික ස්ථාන 2 ක් බදු දීමට ඇත.

කාර්යාලයකට හෝ ව්‍යාපාර කටයුතුවලට ඉතා සුදුසුයි

Business premises of 250, sq. Ft. On the first floor of a commercial building in Thalawathugoda town on the Kottawa-Borella 174 main road.

Ideal for an office or business

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Property Shop
Area 250 Sqr Ft

Ad details

Ad ID : 19323
1 month, 2 days ago

Advertiser details

Tennakoon (2)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.