පිලියන්දල තුන්වන මහල කුලියට දීමට තිබේ

RentFree Member

25,000.00 LKR

Description

මෙම තුන්වන මහල කුලියට දීමට තිබේ.අදම අමතන්න .පිලියන්දල නගරය ඔබට අවශ්ය සියලු පහසුකම් සපයාගත හැක.
විමසීම් 112606766

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Property Shop
Area 500 Sqr Ft

Ad details

Ad ID : 19813
1 month, 1 day ago

Advertiser details

Manoj (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.