කඩ කාමර කුලියට හෝ බද්දට දීම උකුවෙල

RentFree Member

15,000.00 LKR

Description

කඩ කාමර කුලියට හෝ බද්දට දීම.

වත්තේගම උකුවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයේ,විදුලි බලාගාරයට ආසන්නව ඇති කඩ කාමර 4, කුඩා හෝටලයකට හෝ සුදුසු  ව්‍යාපාරයකට කුලියට දීමට ඇත.

වර්ග අඩි 150 බැගින් වන කාමර 4කි,විදුලිය හා ජල පහසුකම් ඇත.

විමසීම් :- 0716397258

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Property Building
Area 600 Sqr Ft
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19939
2 weeks, 1 day ago

Advertiser details

Nisitha lakshan dasanayake  (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.