ව්‍යාපාරික ගොඩනැඟිල්ලක් විකිණීමට - කරවනැල්ල - වරකාපොල පාරේ ගමන්ට් හංදිය

SaleFree Member

20,000,000.00 LKR

Description

කරවනැල්ල - වරකාපොල පාරේ ගමන්ට් හංදිය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා කඩ කාමර 04 සහිත පර්.20 ඉඩම  විකිණිමට හෝ වසර 05 කට බදු දීමට ඇත

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Property Building
Area 20000 Sqr Ft
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 20317
2 months, 27 days ago

Advertiser details

Dhammika (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.