බන්ඩාරගම කෑස්බෑව ප්‍රදාන පාරේ කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත.

RentFree Member

30,000.00 LKR

Description

##බන්ඩාරගම කැස්බෑව පාරේ කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත.

##ගරාජයක්,වෙලදසැලක් සදහා යෝග්‍ය වේ.

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Property Work Shop
Area 200 Sqr Ft

Ad details

Ad ID : 20983
5 days, 23 hours ago

Advertiser details

Kokila (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.