මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට මීටර් 500 දුරින් ගල්කන්ද පාරේ අංග සම්පූර්ණ තනි නිවසක් බදු දීමට ඇත

RentFree Member

Description

මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට මීටර් 500 දුරින් ගල්කන්ද පාරේ නිදන කාමර 2ක් සාලය, කෑම කාමරය, කුස්සිය නාන කාමරය සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවසක් බදු දීමට ඇත
මීගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට මීටර් 450.
නල ජලය , විදුලිය සහිතයි.

More details

Name Description
Seller Type Owner
No. of Bed Rooms 2
No. of Bath Rooms 1
House Area 650 Sqr Ft
Land Area 20
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19321
1 month, 2 days ago

Advertiser details

Tennakoon (2)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.