අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක් කුලියට /බද්දට දීමට - මාකොළ, කල්‍යාණි මාවත

RentFree Member

Description

2 story house for rent (Living / Business)

5 min to Kiribathgoda town
walking distance from house to the main road
decent area
2nd floor- 3 rooms + attached bathroom
ground - 2 rooms + Attached Bathroom
servant rooms + bathroom + store room available
Monthly Rs.70,000 for living

අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක් කුලියට /බද්දට දීමට - මාකොළ, කල්‍යාණි මාවත
- කිරිබත්ගොඩට මිනිත්තු 5
-නිවසේ ප්‍රධාන පාරට පයින් යා හැකි දුර
- කාමර 5
- බාත්රූම්2
-සේවක කාමර1+වැසිකිලිය
- ගබඩා කාමරය
- වාහන 4ක් පමණ නැවතීමට ඉඩ ඇත
ව්‍යාපාරික ස්තානයකට වුවද සුදුසුය.
පදිංචියට නම් මසකට 70,000

More details

Name Description
Seller Type Publisher
No. of Bed Rooms 5
No. of Bath Rooms 2

Ad details

Ad ID : 19912
2 weeks, 4 days ago

Advertiser details

Uhsan (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.