ඇඹිලිපිටියේන් කාමර 5ක අගනා නිවසක්

SaleFree Member

Description

ඇබිලිපිටිය මොරකැටිය පාරේ ඇබිලිපිටිය නගරයට කිලෝමීටර් එකක් දුරින් පිහිටි අංගසම්පූර්ණ නිවස මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න

0713 415 842

 

 

More details

Name Description
Seller Type Owner
No. of Bed Rooms 5
No. of Bath Rooms 5
House Area 1900 Sqr Ft
Land Area 64p
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 13390
1 year, 7 months ago

Advertiser details

Pradeep (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.