නිවසක් විකිණීමට ඇත - රාගම

SaleFree Member

18,000,000.00 LKR

Description

පර්.18 ක ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට (කාමර 04)
රාගම මහබාගේ පාරට 200m, රාගම දුම්රියපොළට 400m
විමසීම් 0741537845

More details

Name Description
Seller Type Owner
No. of Bed Rooms 4
No. of Bath Rooms 1
House Area 1600 Sqr Ft
Land Area 18 pchs
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19801
1 month, 2 days ago

Advertiser details

Roshan (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.