බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

SaleFree Member

500,000.00 LKR

Description

බියගම නිදහස් වෙළද කලාපයට 350 මිටර් ක්  නුදුරින් 
6 පර්චස්   අගනා බිම් කොටසක්  
 විදුලිය,ජලය ,පුළුල් මංමාවත් වලින්  යුත්  
 ස්බාවික උවදුරු වලින් තොර නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත
නිරවුල් ඔප්පු  
පදිංචියට හෝ නේවාසික ඉදිකිරීම් සදහා සුදුසුවේ
දු :ක  0779529666/0768629966

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Land Residential
Land Area 6
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19191
1 month, 18 days ago

Advertiser details

chathuranga (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.