තංගල්ල තිස්ස පාර මාරකොල්ලිය ප්‍රදේශයේ

SaleFree Member

170,000.00 LKR

Description

මෙන‍්‍න ඔබට තංගල්ල තිස්ස පාර මාරකොල්ලිය ප්‍රදේශයේ පර්චස් 75ක් හෝ මුඵ ඉඩම පර්චස් 177ක වටිනා ඉඩම විකිණීමට.(පර්චස් 1ක මිල 1,70000යි) මිල ගණන් සාකච්චා කළ හැක..

නිසන්සල පරිසරය
තංගල්ල නගරයට විනාඩි 5යි


ජල විදුලි සියඵ පහසුකම් එම ප්‍රදේශයේ ඇත

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Land Bare Land
Land Area Marakolliya
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19261
1 month, 9 days ago

Advertiser details

Madhushan (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.