අරන්ගල ප්‍රජා මාවතේ පිහිටි පර්චස් 8 ඉඩම විකිනීමට .

SaleFree Member

12,000,000.00 LKR

Description

අතුරුගිරිය මාලබෙ ප්‍රදාන පාරට මීටර් 30 දුරින් අරන්ගල ප්‍රජා මාවතේ පිහිටි පර්චස් 8 ඉඩම විකිනීමට .
අරන්ගල හන්දියට මීටර් 100
පර්චසයක් 1500,000.මිල ගනන් කතාකර ගත හෑක.

0774033474

0740261813

More details

Name Description
Seller Type Owner
Type of Land Residential,Other
Land Area 8 perches
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19394
2 weeks, 6 days ago

Advertiser details

Nadun Kariyawasam (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.