පටක රෝපිත කොලිකට්ටු කෙසෙල් පැල

SaleFree Member

160.00 LKR

Description

Organic Tissue Cultured Kolikuttu Banana Plants from healthy mother plants. Disease free and treated for field plantation.
Can be delivered to the nearest City.
Minimum 30 plants to be ordered.
Please consider that this is a buy and sell business.

පටක රෝපිත කොලිකට්ටු කෙසෙල් පැල

කාබනික පටක රෝපිත සෞඛ්‍ය සම්පන්න කොලිකට්ටු පැල. ක්ෂේත්ර වගාව සඳහා රෝග රහිත හා ප්රතිකාර කර ඇත.
ළඟම ඇති නගරයට ලබා දිය හැකිය.ඇණවුම් කළ යුතු අවම පැල 30 ක්.
කරුණාකර මෙය මිලදී ගැනීම සහ විකිණීමේ ව්‍යාපාරයක් බව සලකන්න.

More details

Name Description
Seller Type Agent

Ad details

Ad ID : 19860
3 weeks, 3 days ago

Advertiser details

Sisira Jayawardene (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.