චීන භාෂාව මුලසිට (Online)

SaleFree Member

Description

සියළුම වයස් ඛණ්ඩ වල පාසල් සිසුන්ට , රැකියා වල නියුතු අයට හා අවශ්‍ය සියලු දෙනාට වයස් බේදයකින් තොරව උගන්වනු ලැබේ

පළපුරුදු චීනයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ වෘතීමය ඉංජිනේරු වෙකු මෙහෙයවයි

More details

Name Description
Seller Type Owner
Level of Education Other
Type of Tution Group Class,Hall Class,Individual Class,Other Type
Price Negotiable Yes

Ad details

Ad ID : 19852
3 weeks, 5 days ago

Advertiser details

Yasantha (1)
Free Member
Contact Advertiser Share

Add comment

 
 

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favourites

Sorry, you need to register or login first.